Showing all 5 results

Tượng Thánh Tăng Sivali là một trong những vị vật giáo nam truyền và vị thánh tăng này được xem như là vị mang lại phước lộc dồi dào