Tổng hợp kinh Quan Âm cứu khổ cứu nạn

Trong nét văn hóa truyền thống thờ cúng Phật Bà Quan Âm, việc tụng kinh cứu khổ đã trở thành nét đặc trưng. Việc tụng kinh này giúp Phật tử bày tỏ sự thành kính, đồng thời cầu mong cuộc sống bình yên. Bài viết sau đây của Tượng Đá Mỹ Nghệ Phạm Gia sẽ tổng hợp đầy đủ kinh Quan Âm cứu khổ cứu nạn.

hinh-anh-quan-am-cuu-kho-cuu-nan-tuongmynghe

Kinh Quan Âm cứu khổ cứu nạn

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam Mô Phật,

Nam Mô Pháp,

Nam Mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử kinh đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nạn khổ .

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực uy,

Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi …)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video về Kinh Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn (tụng hay)

Ý nghĩa của việc niệm Phật Quan Âm cứu khổ cứu nạn

Việc tụng kinh cứu khổ cứu nạn với Phật bà Quan Âm bên cạnh thể hiện lòng thành còn thể hiện mong muốn của con người sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cầu cho bản thân, gia đình hết bệnh tật, thoát khỏi ngục tù thế gian, phiền não, thoát nạn cửa quan. Hy vọng mọi phiền toái của gia đình, bản thân, hóa giải mọi hận thù như ý nguyện.

Hy vọng với những thông tin bài viết tổng hợp, mọi người sẽ nắm rõ và hiểu hơn về việc niệm kinh Quan Âm cứu khổ cứu nạn.

Xem thêm: [Tổng hợp] Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *